Ngầm trong lòng đất
Vào mãi hầm sâu,
Ơi chú thợ mỏ
Chú đi về đâu?

Cháu chỉ mong sao
Được nhìn thấy chú
Đang cuốc đang đào
Đường hầm than mỏ.

Không nhìn thấy trời,
Ở sâu dưới đất,
Chú có mỏi mắt,
Chú có mỏi người,
Mà sao cháu thấy
Các chú vẫn cười?

Mai lớn lên rồi
Cháu cũng làm thợ,
Trên đầu: đèn soi
Cháu đi vào mỏ.


Nguồn:
1. SGK Tập đọc lớp 3, tập 2, NXB Giáo dục, 1978
2. SGK Tập đọc lớp 4 phổ thông, tập 1, NXB Giáo dục, 1977