Hạt châu nhỏ xuống lá xanh thắm,
Lại thấy hạt châu đầy thiếp bám.
Người hầu đem từ dưới nhà lên,
Hai bông sen tìm trong ngàn nạn.
Ca bài hái sen, pha trà sen,
Từng chữ khói thơm đua vượt cạn,
Hạt châu giật mình rớt xuống ao,
Ai dám tranh phần với thì trận.

tửu tận tình do tại