Đoạ đày chi lắm hỡi hoa ơi!
Nắng dãi mưa dầu nhuỵ chẳng phai.
Hương thoáng đưa xa càng thấy ngát,
Sắc tuy không đẹp thế mà tươi.
Ong chường bướm chán thương về phận,
Ngọc trắng ngà trong tỏ với ai.
Còn được một thầy châu mậu thúc,
Biết nhau có bạn dưới gầm trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]