Đầu thềm bóng lim di chuyển
Trước hiên cỏ rụng hoa rơi
Chiều thu chim ngói kêu sương đục
Tiếng trống canh dồn hồi

Hồn quê đôi lần gối mộng
Công văn chẳng đến nơi này
Ít ai thưa kiện đều lên tỉnh
Trà cứ uống lai rai

tửu tận tình do tại