Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 15/08/2017 16:27 bởi Vanachi
Thạch Hiếu Hữu 石孝友 tự Thứ Trọng 次仲, người Nam Xương, Giang Tây, là từ nhân đời Nam Tống. Ông đỗ tiến sĩ năm Càn Đạo thứ 2 (1166) đời Hiếu Tông, nhưng quan lộ không thuận lợi, sau quy ẩn, lấy thi từ làm vui. Từ của ông đa phần miêu tả tình cảm nam nữ.