Lão núi say khướt bên sông
Trăng sáng trong
Nhớ đêm qua trở về xóm
Bị trẻ chòng

Suối nghiêng đổ
Non cụt ngọn
Dưới hàng thông
Một quãng gió trăng tuyệt đẹp
Bạn thơ không

tửu tận tình do tại