Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tạ Cao (5 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Trương Viêm (6 bài)
- Trương Ngọc Nương (9 bài)
- Cừu Viễn (8 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/04/2009 01:38 bởi hongha83
Lưu Nhân 劉因 (1249-1293) tự Mộng Cát 夢吉, hiệu Tĩnh Tu 靜修, người Dung Thành, Hà Bắc. Thơ, văn, từ của ông được người đương thời coi trọng. Làm quan ở triều Nguyên ít lâu, ông lấy cớ mẹ già tuổi cao nhiều bệnh, nên đã từ quan về nhà. Mất năm Chí Nguyên thứ 30 (1293). Tác phẩm có Tĩnh Tu tập.