Gác nhỏ tàng xuân
Song cài cổng khoá
Hoạ đường khôn xiết thâm u
Đốt tàn hương triệu
Ánh nguyệt rọi rèm châu
Trồng bón giang mai dần tốt
Hà tất phải lâm thuỷ đăng lâu
Không người đến
Vắng tanh e tựa
Hà Tốn ở Dương Châu
Xưa nay bao vận thắng
Không kiêng mưa táp
Không ngại phong ba
Sáo nhà ai vang thổi
Khơi động nùng sầu
Đừng hận hương tiêu ngọc giảm
Nên nhớ rõ vết hết tình lưu
Điều khôn tả
Đêm thanh nguyệt đạm
Bóng dáng vẫn phong lưu


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.