Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (169 bài thơ)
- Âu Dương Tu (44 bài thơ)
- Lý Dục (38 bài thơ)
- Án Kỷ Đạo (20 bài thơ)
- Án Thù (17 bài thơ)
Tạo ngày 03/12/2015 09:18 bởi tôn tiền tử
Trần Giai 陳偕 hiệu Nguyệt Kính 月鏡, người Cao Bưu, Giang Tô đời Bắc Tống. Toàn Tống từ còn chép 3 bài của ông.