Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 03/12/2015 09:18 bởi tôn tiền tử
Trần Giai 陳偕 hiệu Nguyệt Kính 月鏡, người Cao Bưu, Giang Tô đời Bắc Tống. Toàn Tống từ còn chép 3 bài của ông.