Búi tóc buồn xuân lược biếng cài
Gió chiều đình viện chớm rơi mai
Áng mây lơ lửng nguyệt chơi vơi
Thuỵ não lò hun hương phảng phất
Lưu tô màn rủ chỉ hồng tươi
Thông tê xua lạnh có còn hơi ?


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.