Mạc bắc sương mờ tuyết tưởng mai
Phương nam mai tựa tuyết vun đầy
Nam bắc trăng soi tiên cõi đó

Mây gần ngồi tưởng ở trên trời
Hương thơm như bốc từ men rượu
Mai báo xuân về khắp khắp nơi

tửu tận tình do tại