Thẻ đếm canh mùa đông vừa cạn
Xuân theo chuôi sao Đẩu vừa sang
Đông, xuân đêm cuối cách ngăn
Tóc râu vừa mọc tính bằng hai năm

tửu tận tình do tại