Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Sơ Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Bột (25 bài)
- Trần Tử Ngang (54 bài)
- Lạc Tân Vương (9 bài)
- Võ Tắc Thiên (5 bài)
- Thẩm Thuyên Kỳ (22 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 18/03/2014 12:36 bởi tôn tiền tử
Lý Phúc Nghiệp 李福業 đỗ tiến sĩ năm Điều Lộ thứ 2 (680), sau đó làm Thị ngự sử. Trong biến Ngũ vương, ông cũng can dự, khi thất bại ông bị phát vãng đi Phiên Ngung, cuối cùng bị bắt và xử tử. Thơ ông còn một bài trong "Toàn Đường thi".