Cầm tay, cầu đã tới,
Du tử buổi chiều đi.
Bồi hồi bên đường đứng,
Một lời khó cất ghê.
Người đi khôn ở mãi,
Mỗi câu: mãi nhớ về.
Sao không như nhật nguyệt,
Tròn khuyết tự có thì.
Cố đề cao đức lớn,
Bạc đầu sẽ được khi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.