Tiệc vui một thoáng chia tay,
Tựa muôn thu biệt khó ngày gặp nhau.
Nhớ người, giặt mũ sông sâu,
Nước trong mãi cuốn, nỗi sầu khó tan.
Trông xa sầu tiếng gió ngàn,
Nâng ly đưa tiễn bạn vàng, nói chi.
Bạn hoài nghĩ tới đường đi,
Giải sầu, bạn biết nói gì với ta.
Chỉ ly rượu đã rót ra,
Thắm thêm tình bạn đôi ta chẳng rời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.