Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Hán)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tư Mã Tương Như (4 bài)
- Trác Văn Quân (2 bài)
- Ban tiệp dư (1 bài)
- Lưu Bang (2 bài)
- Lý Diên Niên (1 bài)
Tạo ngày 06/08/2008 13:38 bởi Vanachi
Lý Lăng 李陵 (? - 74 tr.CN) tự Thiếu Khanh 少卿, người Thành Kỷ, Lũng Tây (nay là nam Tĩnh Ninh, Cam Túc, Trung Quốc), danh tướng đời Tây Hán, cháu của danh tướng Lý Quảng 李廣. Ông từng làm Thị sử kiến chương giám, đời Hán Vũ Đế làm Kỵ đô uý, đánh nhau thua rồi hàng Hung Nô, chết nơi xứ người. Ông giỏi bắn cung, đối với người thì khiêm nhượng, đối với bộ hạ thì đầy lòng từ ái, là danh tướng đương thời. Lý Lăng cũng được coi là người bắt đầu cho thể thơ ngũ ngôn.