Qua vạn dặm chừ vượt sa mạc,
Vì quân vương chừ đánh Hung Nô.
Đường cùng tuyệt chừ không kiếm cung,
Quân sĩ chết chừ danh chẳng còn.
Mẹ già đã chết,
Muốn báo ơn, biết về đâu?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.