Kể từ li biệt một năm rồi
Thuyền khách gió đưa vạn dặm dài
Anh có một lời nên nhớ lấy:
"Văn chương được mất chẳng do Trời!"

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.