Yên Chi rụng lá vàng
Thiếp tự lên trông chàng
Thanh Hải mây xanh đứt
Thiền Vu thu đã sang
Quân Hồ trước ải rộn
Sứ Hán biệt Môn quan
Lính chiến không về lại
Thương cho cỏ huệ tàn.