Trên đài Phụng Hoàng phụng đến chơi,
Phụng hoàng bay mất nước sông trôi.
Bên mé Ngô cung, hoa che lối,
Y quan thời Tấn chỉ hoang đồi.
Ba núi nối liền trời xa tít,
Sông Hoài bị Bạch Lộ chia đôi.
Chỉ tại mây trôi che vầng nhật,
Không thấy Trường An luống ngậm ngùi.