Hàn Sơn tiếng sáo gọi xuân về
Những kẻ lưu đày lệ não nề
Đàn nhạn Động Đình qua đêm trú
Bắc phương chưa sáng đã bay về

tửu tận tình do tại