Sắc nước như là ngọc chớm đông
Tươi cười đối đáp chẳng như bông
Bao lần ướm nguyệt vương mùi quế
Mấy chốc mừng xuân hạ nhuỵ hồng
Chỉ một lầu thơm hoa gác phượng
Mà mươi lần mát mặt mày rồng
Tuy xa cách một đài thành ấy
Muốn lấy Huyền Đô nối núi Bồng.

Nguồn: Tình tự thi tập 2

Quân Sơn