Đề Lục Vân động

Sàm nham ngoan thạch ỷ thiên khai,
Nam quốc sơn hà tín mỹ lai.
Ức tích bồi loan tam độ chí,
Như kim y cẩm lục phì lai.
Sơn dung nhật noãn trang hồng ngạc,
Thạch kính tình đa tú lục đài.
Khởi tất phạm cung xưng lạc thổ,
Suất tân xích tử thướng xuân đài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tuấn Phổ

Động đá chênh vênh đứng giữa trời,
Đẹp thay sông núi Việt muôn đời.
Ba lần độ trước vua cho dự,
Sáu ngựa hôm nay trẫm đến chơi.
Cây phủ sườn non hoa đỏ thắm,
Rêu phơi đường đá sấc xuân tươi.
Thiên đường không ở riêng chùa núi,
Phúc lớn mưa nhuần thấm khắp nơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chênh vênh động đá giữa trời,
Núi sông nước Việt muôn đời đẹp thay.
Ba lần độ trước vua bày,
Hôm nay sáu ngựa của ngài đến chơi.
Sườn non cây phủ thắm tươi,
Sấc xuân đường đá rêu phơi tươi đài.
Thiên đường không ở chùa, ngai,
Mưa nhuần phúc lớn thấm dài khắp nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời