Động đá chênh vênh đứng giữa trời,
Đẹp thay sông núi Việt muôn đời.
Ba lần độ trước vua cho dự,
Sáu ngựa hôm nay trẫm đến chơi.
Cây phủ sườn non hoa đỏ thắm,
Rêu phơi đường đá sấc xuân tươi.
Thiên đường không ở riêng chùa núi,
Phúc lớn mưa nhuần thấm khắp nơi.