Động sâu thẳm thẳm vách cheo leo
Trời đất thu về bé tí teo
Rực rỡ hoa ngàn đầy lối nhỏ
Bồi hồi trăng núi sáng lưng đèo
Rửa tai nhưng suối che đầy đá
Đun nước mà lò phủ kín rêu
Yêu nhất sư ông xa bụi tục
Bên sông quét lá dưới trời chiều

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)