Xuân ngủ dậy,
Tuyết chất đầy Yên San.
Vạn dặm trường thành chít khăn tang,
Sáu phố lên đèn nhấp nháy.
Người dựa trên ngọc lâu.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại