Xuân ngủ dậy,
Tuyết chất đầy Yên San.
Vạn dặm trường thành chít khăn tang,
Sáu phố lên đèn nhấp nháy.
Người dựa trên ngọc lâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại