Rủ nhau lên núi hái chè,
Hái dăm ba mớ xuống khe ta ngồi.
Ta ngồi cho ráo mồ hôi,
Xuống sông tắm mát thảnh thơi ta về.
Ta về thăm quán thăm quê,
Thăm chợ Bồ Đề, thăm giếng Ô Long.
Bồ Đề họp chợ mồng mười,
Trên đánh cờ người, dưới thổi cơm thi.
Ba bốn năm nay anh dở việc gì,
Để em bắt chạch, thổi cơm thi một mình.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002