Phượng chắp cánh lòng còn đợi gió,
Rồng chờ trăng còn đậu trên mây.
Đạo vợ chồng trăm năm không phải một ngày,
Chàng ôm cầm không lựa khúc, để lên dây cho vừa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]