Đói no một vợ một chồng,
Một niêu cơm tấm, dầu lòng ăn chơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]