Đói no một vợ một chồng,
Một niêu cơm tấm, dầu lòng ăn chơi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)