Một thuyền, một bến, một dây,
Ngọt bùi chung hưởng, đắng cay chịu cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]