Một thuyền, một bến, một dây,
Ngọt bùi chung hưởng, đắng cay chịu cùng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)