Dốc bồ thương kẻ ăn đong,
Vắng chồng thương kẻ nằm không một mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]