Dốc bồ thương kẻ ăn đong,
Vắng chồng thương kẻ nằm không một mình.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)