Hoa thơm trồng dựa cành rào,
Gió nam gió bắc, hướng nào cũng thơm.
Mùa này đương đọ gió đông,
Em xinh, xinh đến có chồng thì thôi.


Khảo dị:
Hoa thơm trồng dựa cạnh rào,
Gió nam gió chướng, hướng nào cũng thơm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001