Hoa thơm trồng dựa cành rào,
Gió nam gió bắc, hướng nào cũng thơm.
Mùa này đương đọ gió đông,
Em xinh, xinh đến có chồng thì thôi.


Khảo dị:
Hoa thơm trồng dựa cạnh rào,
Gió nam gió chướng, hướng nào cũng thơm.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]