Chiều xuân gió cuốn ngoài rèm
Bời bời rơi rụng song đêm tía hồng
Nhà tranh nào phải thiền phòng
Vì đâu thiên nữ đành lòng rắc hoa

tửu tận tình do tại