Xuân đến mai vàng nở
Hè lại phượng khoe hồng
Thu sang cúc vàng rộ
Ðiên điển rợp ngày đông.