Phương Nam chuộng nhất giống hoa này
Mỗi độ xuân về nở đẹp thay
Năm cánh vàng mơ hong gió sớm
Một cành lộc biếc đón ban mai
Tinh thần hơn cả lan và cúc
Nhan sắc bỏ xa huệ với nhài
So sánh hoa đào trên đất Bắc
Nhất nhì ai dễ chịu nhường ai!


21.12.2015