Hoa kia tươi tốt rườm rà,
Tuy rằng tươi tốt khi mà ong châm.
- Anh ở trong ấy mà ra?
Cớ sao anh biết vườn hoa chị tàn?
Hoa tàn nhưng nhị chưa tàn,
Muốn xem chị vén bức màn cho xem.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001