Cái cuốc là cái cuốc đen,
Đôi vợ chồng trẻ đốt đèn ăn cơm.
Ăn hết xới xới đơm đơm,
Ăn cho sạch sẽ lấy rơm mà chùi.
Chồng giận chồng đánh ba dùi,
Mẹ chồng chẳng chữa lại xui đánh què.
Đánh cho què quặt chân tay,
Hễ nó có khóc thời mày bỏ tro.
Bao giờ mẹ chồng ốm ho,
Nàng dâu lấy thuốc đem cho mẹ chồng.
Lấy những lông cú, lông cáo, lông công,
Lấy cà độc dược cùng lông con mèo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]