Sau ngày đã kể vợ tao khang,
Xin xót cùng nhau hỡi thế thường.
Lỗi nhỏ thứ cho đừng sá giận,
Tình thân nghĩ đến sá nên thương.
Chi tuồng bòn của no liền phụ,
Mảng nỗi chê già, ghét lại ruồng.
Kìa kẻ sốt sang thời đổi vợ,
Chẳng hay nghĩa cả để đầu giềng.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên chồng đối đãi với vợ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]