Đôi ta vợ cấy chồng cày,
Chồng nay sương sớm vợ nay sương chiều.
Ta nghèo vui phận ta nghèo,
Quản chi sương sớm, sương chiều, hỡi anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]