Đôi ta vợ cấy chồng cày,
Chồng nay sương sớm vợ nay sương chiều.
Ta nghèo vui phận ta nghèo,
Quản chi sương sớm, sương chiều, hỡi anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004