Đó nghèo thì đây cũng nghèo,
Hai ta như bọt với bèo dưỡng nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]