Đó nghèo thì đây cũng nghèo,
Hai ta như bọt với bèo dưỡng nhau.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001