Nhị Hà muôn thuở y nhiên,
Sóng im gió lặng quay thuyền về đây.
Ao trời luỹ ngọc như vầy,
Thành vàng ủng hộ xưa nay kinh kỳ.
Văn chương nước Việt sáng loè,
Châu phun thơ rượu vườn tê đậm đà.
Phong lưu gặp buổi thái hoà,
Rồng vàng còn thấy bay ra ban ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.