Bảy bốn xuân thu nghĩ cũng vừa
Tôi không buồn tiếc cụ Sào xưa
Bước sau chẳng trái con đường trước,
Chết hụt càng đau cái sống thừa!
Tức nỗi lừa cơ ma bệnh đã…
Hận vì rốt cục nước cờ chưa…
Cụ ơi! Cụ chết tôi không khóc,
Khóc cụ ngàn năm lịch sử lưa…


1940