Bảy chục xưa nay dễ mấy người
Mà bà tớ đã tám lần mươi
Thờ chồng dốc mộc theo con trọn,
Nuôi cháu lên ba mất mẹ rồi!
Từng thấy phong trào nhiều độ biến,
Trải xem dâu bể mấy phen dời…
Phải chăng thế sự ngoài tai để
Trệu trạo đường, vui giỡn cháu chơi.


1925