Vừa ra Bắc đó lại vào Nam,
Hồ hải lòng hăng bước chửa nhàm.
Tự nghĩ thân này còn mặt trắng,
Há không khí lạ ngạo đời phàm.
Cổ hầu luỹ nọ tìm bia đá,
Cao sĩ làng kia hái thuốc thơm.
Lựa có Tam Thai người bạn cũ,
Giang lầu ngồi dựa ngóng thâu đêm.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại