Hỡi chị Hằng Nga náu Quảng Hàn,
Bốn mùa trăng gió mấy giang san.
Áo tiên tuy nhuộm màu Vương Mẫu,
Hương tục còn nồng lửa Hậu Lang.
Mắt phượng nhớ say mùi ngọc thố,
Cung Nghê sao thẹn khúc cầm loan.
Nẻo không duyên nợ người cùng thế,
Xin chớ dầm mình nước hợp hoan.


(Theo Quốc văn tùng ký)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008