Đằng quốc xưa nay vốn nhỏ nhen,
Lại còn Tề Sở ép hai bên.
Ngảnh mặt sang Tề e Sở giận,
Quay đầu về Sở sợ Tề ghen.


(Theo bản khắc 1921)

Theo bản khắc 1921, nguyên tựa đề bài thơ: Thích Đằng tiểu quốc dã, gián ư Tề Sở, sự Tề hồ, sự Sở hồ tứ cú. Do quá dài dòng nên ghi theo bản khắc 1922.

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Nước Đằng

Đằng quốc xưa nay vốn nhỏ nhen,
Lại thêm Tề Sở ép hai bên.
Ngảnh mặt sang Tề e Sở giận,
Quay đầu về Sở sợ Tề ghen.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]