Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì,
Thương chồng nên phải khóc tì ti.
Ngọt ngào thiếp nhớ mùi cam thảo,
Cay đắng chàng ôi vị quế chi.
Thạch nhũ trần bì sao để lại,
Quy thân liên nhục tẩm đem đi.
Dao cầu thiếp biết trao ai nhỉ,
Sinh ký chàng ôi tử tắc quy.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Cô lang thuốc khóc chồng

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì,
Thương chồng nên nỗi khóc tì ti.
Ngọt ngào thiếp nhớ mùi cam thảo,
Cay đắng chàng ôi vị quế chi.
Thạch nhũ trần bì sao để lại,
Quy thân liên nhục nhớ đem đi.
Dao cầu thiếp biết trao ai được,
Sinh ký chàng ôi tử tắc quy.
- Bản Quế Sơn thi tập
Vô đề 42

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc gì,
Khóc gì những tiếng tỉ tì ti.
Ngọt ngào thiếp nhớ mùi cam thảo,
Cay đắng chàng ôi vị quế chi.
Thạch nhũ trần bì phong để lại,
Quy thân liên nhục gói đem đi.
Đông hoa thảm đạm hay chăng tá,
Sinh giã thương tâm tử giã ly.
Bài này đặc biệt ở chỗ các cấu 2-8, mỗi câu đều có tên một vị thuốc.

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008