Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng,
Nín đi kẻo thẹn mấy non sông.
Ai về nhắn nhủ đàn em nhé,
Xấu máu thời khem miếng đỉnh chung.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Chớ lấy chồng quan

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng,
Nín đi kẻo thẹn mấy non sông.
Ai về nhắn nhủ đàn em nhé,
Xấu máu đừng tham miếng đỉnh chung.
- Bản Quốc văn tùng ký
Khuyên chị em

Văng vẳng tai nghe tiếng khóc chồng,
Nín đi kẻo thẹn mấy non sông.
Ai về nhắn nhủ đàn em ,
Xấu máu thời khem miếng đỉnh chung.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008