Thiếp kể từ lá thắm xe duyên, khi vận tía, lúc cơn đen, điều dại, điều khôn nhờ bố đỏ;
Chàng ở dưới suối vàng nghĩ lại, vợ má hồng, con răng trắng, tím gan, tím ruột với giời xanh.


Tương truyền đây là đôi câu đối của người vợ khóc chồng hay dán thờ chồng lúc sinh thời làm nghề thợ nhuộm. Các chữ thắm, tía, đen, điều, đỏ, vàng, hồng, trắng, tím, xanh đồng âm với các màu sắc dùng trong nghề nhuộm vải.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 54